Uten kvinner, ingen fred

Forfatter: Rania Al-Nahi, prosjektleder Født Fri

I lys av tildelingen av fredsprisen til Nadia Murad og Dr. Dennis Mukwege lanserte regjeringen sin fjerde handlingsplan «kvinner, fred og sikkerhet.»

Prisen var velfortjent fordi prismottakerne løfter frem seksualisert vold, når det blir brukt som våpen i konfliktsoner. Jenter og kvinner er særlig utsatt. Under lanseringen av handlingsplanen hørte vi sterke vitnesbyrd fra flere tøffe damer som til daglig jobber ute i «felten» med fred  og sikkerhet.


I en av panelsamtalene møtte vi Hamsatu Allamin fra Nigeria, Abir Haji Ibrahim fra Syria og Muna Luqman fra Yemen – alle sammen hadde det til felles at de jobber med å løfte opp kvinner i sivilsamfunnet både før, under og etter en konflikt.
Flere norske og internasjonale organisasjoner som jobber med kvinner, fred og likestilling deltar også på lanseringen. De møttes for å diskutere kjønn og voldelig ekstremisme og kvinner i fredsmekling og fredsbygging.
Rammeverket til den norske handlingsplanen bygger på aktiv deltakelse i alle ledd – den oppmuntrer til å involvere de som er rammet av konflikter i større grad, slik at de kan være med på å skape løsningen, dialogen og de nødvendige kompromissene for å få til varig fred.
Den tankegangen har vært gjennomgående i FNs arbeid med humanitær bistand og resolusjoner knyttet til fred og sikkerhet i nyere tid. Lanseringen synes jeg reflekterte det godt, ved at regjeringen hadde invitert sterke inspirerende stemmer som jobber på bakken i de aktuelle landene – fremfor å invitere internasjonale bistandsorganisasjoner

Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen i tillegg til å snakke om sikkerhetsråd resolusjon 1325, 2242, 2219 (kvinner, fred og sikkerhet) også har valgt å ta med et lite avsnitt om den viktige sikkerhetsråd resolusjon 2250 (ungdom, fred og sikkerhet). Da ungdom fra hele verden samlet seg i Amman, Jordan, for å danne grunnlaget for arbeidet med resolusjon 2250 var det nettopp basert på det samme rammeverket som den norske handlingsplanen nå legger seg på – nemlig å gå bort fra en ovenfra og ned tilnærming, og heller satse på de lokale kreftene og de inspirerende menneskene som jobber med dette til daglig i hele verden.
Handlingsplanen er utarbeidet for å bidra med å legge til rette for at ungdom, kvinner og menn i hele verden som er berørt av konflikt, selv skal bli en del av løsningen og ikke bare bli sett på som ofre, eller potensielle trusler – ved å involvere alle parter, og bidra til å skape nettverk og sosial mobilitet for mennesker som ellers ville vært sårbare enten for å bli utsatt for vold, eller for å utøve det selv – vil også bidra til å øke sannsynligheten for varige våpenhviler, varig dialog og varig fred

Nettopp derfor mener vi dette er en god, og konstruktiv tilnærming fra regjeringen i arbeidet for å involvere, inkludere og løfte frem kvinner i sårbare situasjoner verden over og handlingsplanen spiller godt med inn mot videre arbeid i FN.
Norge har for lengst offentliggjort at de jobber for å bli valgt inn i sikkerhetsrådet i perioden 2021-22. Det de gjør med denne handlingsplanen, er å vise alle de andre medlemslandene og mektige organer i FN hvilke saker det er vi kommer til å sette på agendaen dersom vi får en av de roterende setene i rådet – og kampen for kvinner og ungdom – den er kjærkommen.

Link til handlingsplanen her