Historisk dom om kjønnslemlestelse

HISTORIE ER SKREVET I ENGLAND.

Dessverre er det av den tragiske sorten. Siden praksisen ble kriminalisert i 1985 er en mor for første gang dømt for å ha kjønnslemlestet sin 3 år gamle datter.

Bare siden 2015 har det britiske helsevesenet registrert over 18.000 tilfeller av kvinnelig kjønnslemlestelse, hvorav man antar flesteparten er av eldre dato og fant sted i andre land. Dette sier imidlertid noe om omfanget, som står i sterk kontrast til at man på over 30 år bare har oppnådd én domfellelse.

Et av hoved-fokusområdene til Født Fri er å stanse denne uhyrlige praksisen. Vi mener det er avgjørende at lovverket tas mer aktivt i bruk for å fortgang i dette arbeidet. I Norge har hittil ingen blitt dømt for kjønnslemlestelse, på tross av at 53 saker ble anmeldt mellom 2005 og 2016.

Kjønnslemlestelse ødelegger liv, og det tar liv. Derfor må det motvirkes med alle tilgjengelige midler, både de myke, som holdningskampanjer og opplysningsarbeid om barns rettigheter. Og via de hardere, slik som straffeforfølgelse. Av den grunn ser vi positivt på regjeringens forslag om å utvide avvergingsplikten.

Født Fris oppfatning er at det er via samspillet mellom sivilsamfunnet og det offentlige man best kan ha håp om å demme opp for kulturelle og religiøse skikker som har skadelig påvirkning på menneskers liv. Organisasjoner som vår kan heve oppmerksomheten og skape debatt om det som skjer, mens det offentlige kan lage lover, og sørge for at de håndheves på tilstrekkelig måte.

Dette er noe som ikke kan vente. Vi har ikke flere barn å miste.

Bilde fra DFID – UK Department for International Development.