Våre samarbeidspartnere

Siden starten i 2018 har Født Fri, sammen med mange dyktige og spennende samarbeidspartnere, gjennomført et tredvetalls små og store prosjekter og arrangementer. Her kan du lese litt om hva noen ganske få av dem opplever at de har fått ut av samarbeidet – med deres egne ord.

LIM - Likestilling, Integrering, Mangfold

Stiftelsen Født Fri har vært en av LIM´s fremste og beste samarbeidspartnere i små og store prosjekter, siden stiftelsen ble startet.

Stiftelsen Født Fri har vært en av LIM´s fremste og beste samarbeidspartnere i små og store prosjekter, siden stiftelsen ble startet. Samarbeidet var så produktivt og fruktbart at vi til slutt bestemte oss for å samlokalisere oss først hos Oslo Media House i Skippergaten og videre til Prinsens gate. Vår hverdag sammen har bestått av uformelle samtaler over kaffemaskinen til hardtarbeidende timer med møter, planlegging, samtaler og fysisk arbeid i sammenheng med prosjekter vi har hatt sammen.

For LIM har dette betydd at vi har gått fra å stå nærmest alene i dette feltet til å plutselig ha en faglig sterk, kreativ og erfaren samarbeidspartner som står i stormene og gledene sammen med oss. Født Fri med en solid og tydelig daglig leder Shabana Rehman og organisasjonssekretær Morten Guldberg har gjort samarbeidet ryddig og profesjonelt, men det har alltid vært rom for humor og latter. Dette er noe som er sårt trengt i dette miljøet med de steile frontene, angrepene og truslene som konstant kommer mot våre organisasjoner og oss.

Både Shabana Rehman og Morten Guldberg har vært informert om LIMs budsjett og økonomiske forhold fortløpende, og har visst at noen ganger har gjennomføring av prosjekter vært umulig på bakgrunn av mangel på økonomi og ikke minst frivillig arbeid. Både Shaban og Morten har brukt fritiden sin, frivillig og uten honorar, for å realisere våre prosjekter. De har faktisk på ett tidspunkt passet mine barn på bakrommet når jeg stod på scenen og var moderator.

Født Fri har vært raus med sitt store nettverk og kompetanse. De har alltid stilt opp når vi har trengt bistand og vi er både stolte og har hatt stor glede av å jobbe med dem frem til nå, og gleder oss til fremtidige samarbeidsprosjekter.

Dana Manouchehri
Generalsekretær LIM

Stovner Videregående Skole

Jeg mener at Stovnerrevyen er en viktig arena i arbeidet mot negativ sosial kontroll, for ytringsfrihet, demokratiforståelse og for integrering.

Stovner er en bydel som scorer lavt på mange sosioøkonomiske indikatorer. Vi vet også at en god del elever utsettes for ulike former for negativ sosial kontroll.

I et møte om dette med Født Fri i februar 2018 kom jeg til å nevne at jeg ønsket å gjenoppta tradisjonen med skolerevy på Stovner, som hadde ligget nede siden 2011. Vi hadde ikke de økonomiske ressursene sommange andre skoler har til å støtte opp under et slikt prosjekt.

Født Fri og Shabana Rehman tente umiddelbart på ideen, og vi etablerte et samarbeid der Født Fri gikk inn i et treårig prosjekt med ressurser og kompetanse for å skape en ny revytradisjon på Stovner. Den skulle være en øvingsarena for kulturuttrykk som musikk, dans, ironi og humor, men også en arena for å behandle alvorlige temaer som ytringsfrihet, rasisme, negativ sosial kontroll, fattigdom, rusmisbruk og kriminalitet.

Stovnerrevyen hadde premiere i mars 2019. Den fikk gode kritikker, men reiste også en til dels omfattende og het nasjonal debatt.

Jeg er opptatt av at Stovnerelevene skal ha en arena der de lærer hvordan de kan ytre seg kulturelt, der de kan øve opp og vise fram talentene sine og der de kan få selvtillit og styrke til å diskutere eget liv og egne forhold i det offentlige rommet. Alt dette har Født Fri bidratt til gjennom arbeidet med Stovnerrevyen.

Da vi gikk inn i samarbeidet, var jeg usikker på om Født Fri visste hva de ga seg i kast med. Å jobbe med elever er noe helt annet enn jobbe med profesjonelle kulturarbeidere. Jeg var nok litt bekymret i starten for om Født Fri ville gå lei og at skolen selv måtte steppe inn og gjøre det meste. Bekymringen viste seg å være ubegrunnet. Jeg er imponert over utholdenheten og profesjonaliteten de viste i samarbeidet med elevene og skolen. Shabana Rehmans og Zahid Alis minoritetsbakgrunn ga også en vei inn til elevenes verden som skolen ville hatt vanskelig for å lage selv, som selve uttrykket for majoritetskulturen.

Jeg mener at Stovnerrevyen er en viktig arena i arbeidet mot negativ sosial kontroll, for ytringsfrihet, demokratiforståelse og for integrering. Jeg er også helt sikker på at vi ikke hadde klart å skape denne arenaen uten Født Fri. Vi er nå i år to av samarbeidet, og jeg håper virkelig at vi får anledning til å fullføre det vi har begynt på sammen slik at Stovner igjen har en meningsfylt og slagkraftig revytradisjon som står på egne bein.

Terje Wold
Rektor
Stovner VGS

I Empower Me

I 2017 tok vi kontakt med Shabana Rehman og spurte om hun ville være med på vårt konsept. Noen måneder senere ble vi invitert til et møte hos Født Fri. Det ble starten på I Empower Me!

I 2017 tok undertegnede, Melodi Attari og Pouneh Attarinejad, kontakt med Shabana Rehman og spurte om hun ville være med på vårt konsept, I Empower ME. Vi ønsket å starte et nettverk gjennom konferanser, bok, film og kunst hvor kvinner kunne inspirere hverandre med å bryte ut av offernarrative. Og dette ønsket vi å ha med oss Shabana Rehman på.

Noen måneder senere ba hun oss komme i møte med Stiftelsen Født Fri. Vi sendte inn søknad og vårt prosjekt ble godkjent for støtte og gjennomføring.

I Empower Me 2018
Shabana Rehman involverte seg i stor grad personlig, fordi hun så et potensial i vårt prosjekt. Hun fortalte oss at I Empower Me allerede i startfasen kunne foregå på en større scene. Hun tok seg tid til oss, og hun satte seg inn i vår visjon og hvorfor vi ønsket å invitere hver eneste foredragsholder. Vi fikk hjelp med alt; fra å bearbeide offisielle foredragsholdere, til å invitere gjester både innenlands og utenlands. Hun gikk gjennom spørsmål med oss som vi hadde skrevet til både foredragsholdere og paneldeltagere. Hun forsøkte aldri å forandre på vårt budskap, og  ble med oss på befaring på flere steder. Valget falt til slutt på Gimle kino. Rehman hjalp oss og viste oss hvordan vi skulle skrive pressemeldinger, hun sendte ut invitasjoner til gjester og ordnet med fotograf og streaming. Hun hjalp oss med å finne riktig hotell, skrive program og velkomstbrev.

Shabana så aldri vår mangel på erfaring til å arrangere en slik konferanse som noe hinder for å gjennomføre prosjektet. Tvert imot, hun oppfordret oss, gav oss verktøy og fortalte hele veien om hva som kunne gjøre vårt prosjekt unikt.

I Empower Me 2019
I 2019 var det færre folk hos Født Fri, og vi jobbet derfor mer med prosjektet selv. Men vi fikk igjen likevel veldig god oppfølging av Shabana og Født Fri. Vi fikk hjelp med alt fra pressemeldinger, invitasjoner, PowerPoint-presentasjoner og grafikk for sosiale medier til forespørsel til UDI om visum for foredragsholdere. Vi ble vist full tillitt, ble boostet og fikk konstruktive tilbakemeldinger hele veien. Hun coachet igjen Melodi for å stå på scenen og fortelle om sin egen historie. Hun løftet konferansen i sin rolle som konferansier, og var også til stede for gjestene som kom både fra Norge og utlandet.

Vi opplever samarbeidet med Født Fri som svært fruktbart og konstruktivt. Shabana Rehman er god på å gi tydelige tilbakemeldinger. Hun gir rom til alle og oppfordrer alle til vekst. Hun forstår prosessen enhver går gjennom og tar mye hensyn til sine medarbeidere. Hun oppfordrer også til samarbeid og forståelse for hverandre, ser unikheten i hver eneste aktivist og hvert eneste prosjekt de kommer med. Hun er svært pedagogisk og rolig i sine tilnærminger og samtaler og har en unik tålmodighetsterskel.

I Empower Me hadde ikke blitt to store konferanser uten Shabana. Hun så potensialet i prosjektet og i oss, og hun forsøkte aldri å bremse oss – slik mange andre gjør og ville gjort. Hun oppfordret oss heller til å ikke begrense oss, men heller tenke stort. Hun har gitt oss en unik plattform, og vi har lært svært mye av henne. Shabana Rehman har vært en stor inspirasjon for oss.

Melodi Attari & Pouneh Attarinejad
Gründere av
I Empower Me

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

Allerede fra etableringen av Født Fri har SEIF og Født Fri hatt et tett samarbeid når det gjelder bistand til ungdom utsatt for negativ sosial kontroll.

Allerede fra etableringen av Født Fri har SEIF og Født Fri hatt et tett samarbeid når det gjelder bistand til ungdom utsatt for negativ sosial kontroll. Samarbeidet går hovedsakelig ut på direkte bistand til de unge og utveksling av kunnskap og kompetanse på feltet.

Født Fri har gjennom sin virksomhet og sine prosjekter fremstått som en sentral aktør i kunnskaps- og informasjonsformidling til utsatte målgrupper. Stiftelsen har sørget for at ungdom med behov for hjelp kommer i kontakt med de rette hjelpeinstansene, deriblant SEIF. Født Fri har i denne sammenheng henvist de unge det gjelder til kunnskapsrike og veletablerte organisasjoner for å sikre målgruppen best mulig hjelp.

Medarbeidere fra SEIF har ved flere anledninger holdt innlegg på Født Fris konferanser om temaer som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Født Fri har på sin side bistått SEIF i gjennomføringen av markeringen av SEIFs 20-årige arbeid mot tvangsekteskap. Deres bidrag gjennom, innledninger og Shabana Rehmans frivillige innsats som konferansier, gjorde vår markering til et meget vellykket arrangement.

Født Fri representerer en unik plattform hvor ungdom utsatt for negativ sosial kontroll har blitt gitt en stemme. Stiftelsen har således vist seg å være en viktig samfunnsaktør i kampen for individets rettigheter. SEIF ser frem til et videre samarbeid med Født Fri, der vi sammen kan fortsette kampen for likestilling og likeverd i det norske samfunnet.

Mersida Spatalaj
Organsisasjonsleder

Fortellerhuset

Født Fri og Shabana Rehman viste en dyp forståelse for fortelling, og den viktige plassen det har for alle i søken etter et åpent og trygt samfunn.

Fortellerhuset har samarbeidet med Født fri om en kursrekke med fortellerkunst som endte med en åpen forestilling for publikum.

Vi hadde et tett samarbeid med Shabana Rehman. Hun viste en dyp forståelse for fortelling, og den viktige plassen det har for alle i søken etter et åpent og trygt samfunn.

Kurset involverte en gruppe mennesker med bred bakgrunn, der ca. halvparten var etniske nordmenn og halvparten asylsøkere. Det monnet ut i en nydelig åpen kveld, en full sal med mennesker som ble berørt av det møtet som fortelling kan føre til.

Født fri ga Fortellerhuset god støtte under hele prosessen, dramaturgien for prosjektet, mat og rom ble lagt til rette og forestillingen ble filmet.

Vi takker for bra samarbeid!

Georgiana Keable
Fortellerhuset

Mentor-LELO

Det var hele tiden en åpenhet og velvillighet og vi fikk mye god hjelp. Jeg vil anbefale alle som kan tenke seg å samarbeide med Født Fri, og ser selv frem til videre samarbeid.

Mentor-LELO ble tildelt kr 50 000,- i økonomisk støtte fra Født Fri for å teste ut et pilotprosjekt med et mentorprogram for innvandrere/nyankomne i Stavanger regionen.

Vårt mål var at kandidaten skal utvikle selvinnsikt, styrke sitt nettverk samt egen kompetanse i det norske samfunnet og sitt eget lokalsamfunn.

Gjennom mentorprogrammet skulle kandidaten stå bedre rustet som en samfunnsborger, arbeidssøker og bli sikrere på seg selv og sin egen kompetanse.

Det var lagt opp som et personlig utviklingsprogram over 3 måneder. Målet var ikke å komme i jobb, men å kvalifisere seg til jobb. Kandidatene fikk reell trening i å utvide og utvikle sine sterke sider, til nytte både i arbeidslivet og privat.

Det var 30 stk. involvert i prosjektet hvorav 15 var adepter og 15 var mentorer. I tillegg kom kursholdere og koordinatorer.

Vi hadde ett tett og godt samarbeid med Født Fri, vi hadde en prosjektleder internt i Født Fri og i tillegg var Shabana Rehman veldig tett på prosjektet i hele pilotprosjekt perioden.

Shabana var med på oppstarten av programmet for å fortelle om Født Fri og hvorfor de synes et mentorprogram var viktig. Deretter var hun også med på avslutningsarrangementet hvor hun holdt et lengre innlegg om negativ sosial kontroll og hadde en veldig fin dialog med deltakerne om dette.

Det var hele tiden en åpenhet og velvillighet og vi fikk mye god hjelp. Jeg vil anbefale alle som kan tenke seg å samarbeide med Født Fri, og ser selv frem til videre samarbeid.

Thor-Erik Gulliksen
MentorGuru

Norske Kvinners Sanitetsforening

Samarbeidet med Født Fri og Shabana Rahman fungerer – på grunn av hennes kjente fortid – i stor grad som en døråpner for å nå bredere ut med informasjon om vårt arbeid innen negativ sosial kontroll- og voldsfeltet.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har samarbeidet med Stiftelsen Født Fri gjennom vårt IMDi- og Stiftelsen Dam-finansierte pilotprosjekt «Motherhood – mor i nytt land» (august 2018 – desember 2019).

Samarbeidet har hovedsakelig dreid seg om at lokale sanitetsforeninger har invitert lokalbefolkningen til arrangementer åpent for alle, også ikke-medlemmer, der Født Fri har presentert sin foredragspakke «Generasjonsmøter». De har også deltatt på fagsamlinger og kurs for frivillige som henholdsvis driver integreringsaktiviteter og «Ressursvenn», et prosjekt rettet mot voldsutsatte kvinner som bor på krisesenter.

N.K.S. samarbeider med mange ideelle og offentlige aktører på negativ sosial kontroll- og voldsfeltet. Samarbeidet med Født Fri og Shabana Rahman fungerer, på grunn av hennes kjente fortid, i stor grad som en døråpner for å nå bredere ut med informasjon om vår posisjon i dette arbeidet. Hun snakker et språk som er mulig for lekpersoner å forstå og bli engasjert av, hvilket er viktig for oss for å få flere med oss.

Født Fri har kommunisert tydelig for våre medlemmer at de ikke er en hjelpeorganisasjon, men en aktør som bevisstgjør mennesker på grenser og rettigheter. Vi oppfatter at Født Fri bidrar til ressursmobilisering gjennom å vise mange ulike eksempler på løsninger som ulike mennesker utsatt for negativ sosial kontroll har funnet. Fortellingene i «Generasjonsmøter» viser at man ikke må bryte ut av et kontrollerende/usunt miljø for å kunne leve et fritt liv, eller omvendt; at man må bli værende og ta kampen internt, og for N.K.S., som er en partipolitisk og religions- og livssynsnøytral organisasjon uten hensikt til å få mennesker hverken inn eller ut av et religiøst og/eller politisk miljø, er dette vesentlig.

Sanitetskvinnene opplever det formelle samarbeidet med Født Fri som godt og ukomplisert, både økonomisk, praktisk og ansvarsmessig.

Linn Markussen,
seniorrådgiver Integrering og mangfold, prosjektleder «Motherhood – mor i nytt land»

Oslo Media House

Oslo Media House er stolt over at Født Fri under Shabana Rehmans ledelse startet og utviklet sine aktiviteter knyttet til Født Fri nettopp her.

Stiftelsen Født Fri ble fremleietaker i Oslo Media House våren 2018, og har i to år vært en av de store aktørene i dette kontor- og aktivitetsfellesskapet. OMH er stolt over at Født Fri under Shabana Rehmans ledelse startet og utviklet sine aktiviteter knyttet til Født Fri nettopp her. Født Fri ble også med videre da OMH flyttet fra Skippergata 26 til Posthallen i Prinsens gate 10 på forsommeren 2019.

Født Fri med daglig leder Rehman og organisasjonssekretær Morten Guldberg i spissen har bidratt positivt på alle måter i lokalene, fra starten våren 2018 til stiftelsen flyttet videre sine nye lokaler sommeren 2020.

OMH består av fleksible kontorløsninger tilpasset små og mellomstore virksomheter. Målet med kontorfellesskapet er å være et inspirerende sted for utøvere innenfor mediefeltet og beslektede områder. Aktørene gir hverandre drahjelp og innspill på tvers av alder og interesser. Det er en plass hvor virksomheter vokser og utvikler seg videre. Både «Petter Smart» med de store ideene, arbeidsomme frilansere, små og litt større bedrifter og organisasjoner er velkommen. Siden starten i 2014 har rundt 150 personer vært fremleietakere her. En viktig funksjon med OMH er nettopp at aktører flytter videre etter en kortere eller lengre periode, gjerne i etableringsfasen.

Det viste seg raskt at Født Fri helt fra starten i 2018 bidro til å utvikle ikke bare stiftelsens egne aktiviteter, men også selve miljøet i kontorfellesskapet. Ikke minst har Shabana
Rehman og Morten Guldberg vært aktive og bidratt med positiv dugnadsånd i forbindelsemed arrangementer i OMH-regi. Rehman har tatt på seg å være møteleder ved flere anledninger som frokostmøter og ikke minst det årlige Oslo Media Meeting. Ekstrainnsatsen OMH-sammenheng har vært frivillig og uten honorarer, og har kommet på toppen av en travel hverdag som grunnlegger og leder av stiftelsen Født Fri.

OMH, som fasilitator av både kontorer, møte- og konferanserom, kan med tilfredshet konstatere at Født Fri har spilt en viktig rolle som initiativtaker og igangsetter av en rekke
aktiviteter som også har involvert andre fremleietakere i OMH, det være seg enkeltstående frilansere eller team, i tillegg til alle de som Født Fri har hentet inn til lokalene gjennom sine prosjekter og arrangementer. Med sine aktiviteter og sitt store nettverk, har både Født Fri og ikke minst Shabana Rehman selv bidratt sterkt til at OMH har blitt kjent i en stadig større og bredere krets.

Oslo Media House er stolt over å si at Født Fri ble startet nettopp her, og vi takker Shabana Rehman og hennes team for tiden som fremleietaker i kontorfellesskapet, og ser frem til videre samarbeid.

Magne S. Otterdal
Daglig leder
Oslo Media House